Consultanta

 • Intocmire lista documente necesare conform legislatiei in vigoare in functie de imobil si functiune; inmanarea listei catre beneficiar pentru ca acesta din urma sa transmita documentele catre consultant;
 • Analizarea documentelor si stabilirea conformitatii acestora;
 • Recomandari pentru intrare in legalitate din punct de vedere al documentatiei (dupa caz);
 • Vizita in teren pentru stabilirea conformitatii cu proiectul avizat ISU si masurile care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Securitate la Incendiu;
 • Indrumarea pentru implementare masuri ce se impun in vederea intrarii in legalitate cf punct iii;
 • Intocmire documente de autoritate conform legislatiei in vigoare pentru exploatarea imobilului din punct de vedere al securitatii la incendiu;
 • Stabilire masuri si atributii reprezentantilor beneficiarului (dispozitiv de Securitate, personal SPSU, dispecerat, tehnicieni responsabili cu mentenanta sistemelor);
 • Verificarea periodica in teren prin vizite impreuna cu reprezentantii beneficiarului in vederea stabilirii conformitatii cu legislatia in vigoare privind exploatarea imobilului din punct de vedere al securitatii la incendii;
 • Intocmire raport periodic in functie de eveniment (verificare periodica, exercitiu evacuare, intalnire cu reprezentantii beneficiarului pentru diferite teme cu specific PSI, situatii de urgenta);
 • Organizarea exercitiilor periodice de alarmare / evacuare.

Tehnic

 • Montarea si punerea in functiune a sistemelor de limitare si stingere:
  • Instalatii si grupuri pompare SPK
  • Instalatii si grupuri pompare HI si HE
  • Instalatii drencere / sprinklere deschise
  • IDSAI – Centrala de detectie, semnalizare si avertizare
  • Trape evacuare fum / gaze fierbinti
 • Reparatia sistemelor de limitare si stingere cu rol de securitate la incendiu (pct. i.)
 • Mentenanta lunara, trimestriala, semestriala, anuala a sistemelor cu rol de securitate la incendiu (pct. i.)
 • Comercializarea echipamentelor PSI:
  • Hidrant (cutii echipate, furtun tip A si B, racord tip A, B si C, teava refulare, accesorii, etc)
  • Accesorii (pichet PSI, lada nisip, chei racord A, B si C, etc)
  • Stingatoare portative cu pulbere tip P6, P9
  • Stingatoare portative cu CO2 tip G2, G5
  • Stingatoare carosabile cu spuma tip SM9 si SM50
  • Stingatoare carosabile cu pulbere tip P5

Proiectare

 • Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului / autorizatiei de securitate la incendiu:

  • Sedinte tehnice impreuna cu beneficiarul si arhitectii/proiectantii pentru identificarea functiunii si detaliilor incipiente din punct de vedere al securitatii la incendiu ale viitorului / existentului imobil.
  • Se ofera solutii constructive pentru remedierea neconcordantelor sau pentru eficientizarea solutiilor initial avizate (solutii care pot aduce beneficii bugetului constructiei si indeplinirii scopului functional).
  • SERVSTING prezinta intr-o faza ulterioara un Scenariu de Securitate la Incendiu (SSI) in forma initiala (draft) prin care se mentioneaza masurile legale ce trebuie respectate din punct de vedere al securitatii la incendiu;
  • Sedinte tehnice impreuna cu beneficiarul si arhitectii / proiectantii pentru prezentare masuri constructive, necesar instalatii de limitare si stingere, semnalizare si alarmare, solutii tehnice necesare pentru ca proiectul sa sa alinieze legislatiei in vigoare din punct de vedere al securitatii la incendiu;
  • Identificarea solutiilor din partea SERVSTING in vederea eficientizarii bugetului pentru indeplinirea functionalitatii si agreerea formei finale a proiectului;
  • Verificare finala din partea SERVSTING, inaintea depunerii la autoritatea competenta (ISU).
  • Expertiza tehnica de securitate la incendiu;
  • Identificarea si evaluarea riscului de incendiu;
  • Intocmirea planului de interventie in caz de incendiu
  • Intocmirea panului de evacuare in caz de incendiu
  • Proiectarea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie de stingere cu sprinklere, drencere, proiectarea sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, proiectarea trapelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti.

SSM si PSI

 • Consultanta de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii)
  • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
  • elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
  • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de SSM, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru (conf. HG nr.955/2010);
  • propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
  • verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului (conf. HG nr.955/2010);
  • intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare/instruire a lucratorilor in domeniul SSM;
  • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul SSM si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite (conf. HG nr.955/2010);
  • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
  • asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
  • efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului/proprietarului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora (conf. HG nr. 955/2010);
  • identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
  • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii ITM, cu prilejul vizitelor de control;
  • alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca (HG nr.955/2010).
 • Consultanta de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor (PSI)
  • organizarea şi planificarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
  • elaborarea şi completarea periodică a documentelor necesare pe linia apărării împotriva incendiilor;
  • efectuarea instruirii şi testării lucrătorilor privind cunoaşterea reglementărilor în domeniu;
  • monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi acordarea asistenţei de specialitate în situaţii critice;
  • investigarea contextului producerii incendiilor.

Incarcare si verificare stingatoare

 • Demontarea stingatorului
 • Verificarea componentelor
 • Vopsirea recipientului (daca este cazul)
 • Inlocuirea componentelor (daca este cazul)
 • Inlocuirea agentului de stingere (pulbere CO2 sau spuma) si presurizarea acestuia
 • Etichetarea stingatorului
 • Prelungirea garantiei